Artiklar

Mänskliga insikter i det digitala flödet I

Kundinsikt

Fler och fler företag baserar sitt varumärkesbyggande på värderingsbaserad segmentering som är mer stabil och insiktsfull än en demografisk motsvarighet där människor delas upp baserat på till exempel ålder eller boendesituation. En djupare förståelse för konsumenters drivkrafter gör det möjligt för företag att ta fram mer relevanta erbjudanden och kommunikation, men en utmaning är att hitta rätt kanal att kontakta målgruppen för att få ut budskapet.

Intressen styr våra beteenden

Människor som delar värderingar tenderar att prioritera på liknande sätt, men drivkrafterna kan få olika uttryck. En målgrupp som drivs av en önskan att utveckla sig själva kan innefatta både en grupp som får utlopp för behovet genom fysisk träning, liksom en grupp som lägger mycket av sin tid på att investera i aktiemarknaden. De båda grupperna kommer spendera tid i olika kanaler: röra sig på olika fysiska platser, läsa olika branschmedier och följa olika bloggare. Eftersom målgruppen delar fundamentala drivkrafter kommer de troligen attraheras av liknande erbjudanden och varumärken, men vägen att nå dem kommer troligen variera. Därför har vi tagit fram Passion Points-verktyget som gör det möjligt att hitta målgruppen i det digitala flödet.

Med passion points når vi rätt personer

Passion Points har fyra huvudsakliga fördelar:

Fokuserad kommunikation

Var samlas personer med en viss drivkraft? Den frågan är svår att besvara, då digital närvaro inte är något som går att generalisera för en grupp människor trots att de delar vissa värderingar och drivkrafter. Passion point-baserad marknadsföring bygger på en bättre och mer nyanserad förståelse för konsumenters intressen, hur de kopplar till deras drivkrafter och i vilka digitala rum de rör sig. Det ger företag större möjlighet att fokusera sin kommunikation och skapa direktkontakt med målgruppen, och på så sätt länka samman segmenteringen med kommunikationen – hela vägen.

Spetsigare budskap

Eftersom Passion point-baserad marknadsföring ökar pricksäkerheten i kommunikationen ger det företag en möjlighet att diversifiera den genom att ha fler och spetsigare budskap. Företagsledare och marknadschefer kan bli osäkra när det kommer till att kommunicera initiativ som riskerar att få ett blandat mottagande hos målgruppen eller som stöttar vissa delar av den långsiktiga varumärkesstrategin men inte andra. Med passion points skapas möjligheten att nå en mindre grupp konsumenter med riktade budskap baserat på just deras intressen och på så sätt skapa spetsigare kommunikation som ger bättre resultat.

Djupare förståelse för existerande och potentiella målgrupper

Passion points gör det möjligt att följa vad målgruppen gör och säger online. Baserat på den informationen går det att följa vilka andra personer de har kontakt med, vilka event de tar del av och vilka diskussioner de är med i. Den förståelsen kompletterar kunskapen om värderingar och drivkrafter, och gör det lättare att visualisera målgruppen internt. Det skapar även möjligheten att hitta nya potentiella målgrupper för företagets existerande erbjudanden.

Insikter om andra relevanta aktörer och erbjudanden

Slutligen ger passion points företag bättre förståelse för vilka andra varumärken och kategorier som är intressanta för målgruppen. Den kunskapen skapar rätt förutsättningar för att bygga samarbeten som är relevanta för målgruppen. Den kan också hjälpa till att guida företag i utveckling av nya erbjudanden. Med hjälp av passion points kan företag som vill ta fram en ny produkt i samarbete med ett annat företag basera sitt beslut på kunskapen om vilket annat varumärke som bäst passar målgruppen. Det ger företaget större chans att utveckla relevanta erbjudanden som tar varumärket mot ett långsiktigt mål.

Läs mer om värderingsbaserad segmentering här.