Artiklar

Att göra gott är att prestera bra

Medvetenheten om den globala uppvärmningen har ökat drastiskt
och människor över hela världen anser att klimatförändringar är det största internationella hotet i modern tid (Pew Reserach Center). Konsekvenserna av klimatförändringarna syns i allt fler länder och förekommer allt oftare och kraftigare, ofta med följder så som förra årets extrema torka, bränder och sötvattenbrist. Allt fler människor gör aktiva val för att leva mer klimatsmart, exempelvis genom en mer växtbaserad diet eller minskad användning av plastprodukter. Viljan att förändras och bidra till förändring återspeglas även i klimatmanifestationerna som äger rum världen över, med kulmen i mars då över 125 länder deltog. Enligt Edelmans Trust Barometer2019 vill mer än tre fjärdedelar av befolkningen (76%) att företag och verkställande direktörer ska ta initiativ till att bli mer klimatsmarta och bidra till en positiv förändring snarare än att vänta på att regeringar och lagstiftare ska inför tvingande incitament och lagar.

Det finns ett brådskande behov av åtgärder
och ett flertal forskare understryker att vi nu har ungefär 10-12 år på oss att förändra vårt beteende och anpassa oss till de nya omständigheterna. Sedan industrialiseringens start har vi redan förbrukat fyra femtedelar av det fossila kolet vi kan använda för att nå Parisavtalets 17 mål i Agenda 2030. De negativa kurvorna accelererar snabbt, världen och mänskligheten som vi känner den idag är hotad.

Det är ett faktum att den biologiska mångfalden har minskat drastiskt i två generationer, naturresurserna är knappa och polarisarna smälter i allt snabbare takt.

Samtidigt fortsätter de flesta företag som vanligt. Det är bevisligen svårt för regeringar, företag och människor att ändra gamla strukturer, vanor och rutiner och fatta beslut utifrån ett mer långsiktigt perspektiv.

Trots att vi är långt ifrån att nå de nödvändiga förändringar som behöver göras finns det skäl att vara optimistiska.
Det är hög tid att släppa inställningen att vi inte kan vända de negativa trenderna och istället fokusera på att vara beslutsamma, kreativa och innovativa. Vi vet att världen har lyckats förut. Vi kan göra det igen. Flera av milleniemålen, som idag har ersatts och utvecklats till Agenda 2030, hade en bättre utveckling än väntat och uppnåddes före 2015. Positiva förändringar pågår överallt och det finns flera exempel på hur företag har lyckats lösa en stor samhällsutmaning och konsumentfrustration. Progressiva länder så som Nya Zeeland har tagit bort BNP som enda mätstock på framgång och lägger nu till välbefinnande som en viktig del i mätningen av välfärd. Costa Rica har satt som mål att de ska vara ett koldioxidneutralt land år 2021, vilket kommer att göra landet till världens första koldioxidneutrala land. Det Central Amerikanska landet fick redan år 2018 98% av sin energi från förnybar energi och så tidigt som under 2016 kunde hela Costa Rica fungera på enbart förnybar energi i hela 250 dagar.

Progressiva svenska detaljhandelsbolag som Houdini och MAX Hamburgare ligger också i framkant med att innovera sina affärsmodeller för att vara en del av en hållbar lösning snarare än att vara orsaken till problem. Houdini fokuserar på en cirkulär affärsmodell medan MAX inriktar sig på att begränsa sin klimatpåverkan genom att både klimatkompensera och i allt större utsträckning fokusera på växtbaserat protein istället för kött.  

Varken människor eller företag ensamma kan lösa samhällets akuta utmaningar.
Det måste vara en ”push” med statliga incitament och regler samtidigt som det är en ”pull” med kommersiella erbjudanden som löser kundernas frustration i att kunna konsumera utan att behöva känna skuld. Lynxeye Society har som ambition att påskynda övergången till ett mer syftesdrivet samhälle. Vi gör det genom att hjälpa företag att identifiera, förstå och kommersialisera hållbara affärsmöjligheter. Med vår expertkompetens inom samhälle och företag kan vi länka samman förståelsen för kritiska samhällsbehov med konsumenters drivkrafter, och genom en djup förståelse för vilket mandat företagen har att driva förändring och lösa specifika utmaningar kan vi sedan ge konkreta och relevanta rekommendationer. Med detta tillvägagångssätt kan vi enkelt integrera hållbarhet i kärnan av verksamheten, vilket säkerställer kommersiella affärsidéer lika attraktiva för människa som planet. Vår kompetens inom varumärkes- och affärsutveckling är baserad på gedigna konsumentinsikter och förståelse för de senaste hållbarhetstrenderna samt djup kunskap om mekanismerna bakom filantrokapitalism. Det finns ingen konflikt mellan att göra affärer som är hållbara och affärer som är lönsamma.

Framtidens framgångsrika bolag är de som inser att de hållbarhetsutmaningar vi står inför ger upphov till nya affärsmodeller och sätt att tänka på.

Det kommer att vara företagen som inkluderar planetens och människors välbefinnande som ett mått på framgång och som gör långsiktiga etiska mål till en naturlig del av beslutsfattandet. Framtiden tillhör de som omfamnar de möjligheter hållbarhetsutmaningarna erbjuder, med nya affärsmodeller grundade på ett mer sunt och långsiktigt tankesätt. Att göra gott är att prestera bra.

 

Skrivet av Alexandra Sundgren och Sara Watz, Lynxeye Society
Om du vill veta mer om hur vi arbetar för en mer hållbar värld, kontakta Sara på sara.watz@lynxeye.com